varför kärnkraft?

Varför Kärnkraft?
Ett debattinlägg om kärnkraftens vara eller inte vara.


Alternativen till kärnkraft

Den enda vägen?

Det hävdas allt som oftast att det inte finns något bra alternativ till kärnkraften. Det är givetvis sant att det inte finns något alternativ som innebär att vi kan dra ut kontakten till kärnkraften och bara plugga in oss till något annat. Något sådant alternativ vore önsketänkande. Däremot finns det en hel uppsättning med alternativ som tillsammans kan möjliggöra en avveckling.

Man kan också fråga sig vilka krav man egentligen bör ställa på ett fullständigt och detaljerat alternativ. Dels är själva kärnkraftsalternativet fullt med frågetecken kring både metoder för att lösa avfallsproblemen och kring den ekonomiska lönsamheten. Dels är det i princip omöjligt att idag fullt fastställa effekterna av olika energipolitiska åtgärder.

Spara energi är lönsamt

Kärnkraften måste inte ersättas till 100%. Den i särklass viktigaste åtgärden för att ställa om energisystemet vore att spara energi, precis som det i miljösammanhang alltid är vettigt att spara på råvarorna. De energisparande åtgärderna är dessutom mycket kostnadseffektiva, mer än att utveckla nya former av energiproduktion.

Att spara el är lönsamt redan idag. Problemet med de elbesparande åtgärderna är dock att de ofta kräver en initial investering och att det kan vara nödvändigt med god rådgivning för att kunna välja de mest effektiva åtgärderna. Idag satsas det dock ytterligt sparsamt på den avdelning av NUTEK (Närings- och Teknikutvecklingsverket) som arbetar med energieffektivisering. Det saknas helt enkelt politiskt intresse.

Uppvärmning med el

En betydande del av dagens elkonsumtion består också av uppvärmning av lokaler och bostäder, något som kan liknas med att ta till släggan för att slå in en liten spik. Elektricitet är en av våra mest förädlade energiformer och värme är en av de mest primitiva. Att omvandla värmeenergi till el, transportera denna och därefter återskapa värmen är oerhört ineffektivt och ger upphov till mycket stora energiförluster.

Direktverkande elvärme är sedan ett antal år förbjudet, men istället installerar man elpatroner för att värma vatten som sedan cirkulerar i elementen. Resultatet är detsamma. Istället borde man givetvis ta ordentliga politiska åtgärder för att uppmuntra alternativ som jordvärme, solvärme och biobränslen. Den alternativa tekniken måste alltså inte nödvändigtvis vara inriktad på produktion av el, eftersom värme bättre produceras lokalt med andra tekniker.

Alternativ elproduktion

Det finns ingen enskild teknik som kan ersätta all kärnkraft. Däremot finns det en mängd alternativ som tillsammans kan uppväga en stor del av kärnkraftens elproduktion. Vindkraft och solenergi kan utnyttjas avsevärt mycket mer än idag, förgasning och förbränning av restprodukter från massaindustrin kan ge ett tillskott och effektiviseringar av den befintliga vattenkraften kan ge ytterligare el, bara för att nämna några. När den alternativa tekniken blir lönsam, så kan vi antagligen räkna med en rad andra lösningar och tekniska framsteg.

De alternativ som finns redan idag hämmas av kärnkraften. Så länge som det finns billig subventionerad kärnkraftsel att tillgå är det inte ekonomiskt lönsamt att utveckla alternativ tekniker. De forskningsresurser som finns på energiområdet är också snedfördelade till kärnkraftens fördel. Även om det vore trevligt, så bör man nog inte inbilla sig att alternativen kommer fram av sig själva.

En centraliserad energipolitik

Den energipolitik som till dagens datum förts i Sverige har varit starkt inriktad på centrala lösningar. Skattemässigt har man bestraffat produktion av två energiformer från samma anläggning, exempelvis produktion av både el och värme vid fjärrvärmeanläggningar. Det vore en energiteknisk vinst att ”gratis” utnyttja värmen även för att generera el, men vore ännu idag en skatteteknisk förlust. Det är helt enkelt dyrare än att inte göra någonting.

Det krävs alltså en ny energipolitik för att på allvar möjliggöra nya småskaliga alternativ. Det krävs en tydlig avvecklingsplan för att markera den energipolitiska inriktningen, och därefter en omfördelning av de statliga forskningsanslagen för energi. En tydlig energipolitisk inriktning skulle också påverka var näringslivets investeringar görs. Teknisk utveckling startar när ordentliga resurser tillförs.

Alternativen till kärnkraft – sammanfattning

Den viktigaste åtgärden för att möjliggöra en avveckling av kärnkraften är att spara energi. Genom effektiv rådgivning kan stora besparingar göras, något som är ekonomiskt lönsamt redan idag. Det finns också stora möjligheter att ersätta en del av elproduktionen med lokal värmeproduktion.

Alternativ som vindkraft, solenergi och olika typer av förbränning av biomassa kan svara för en del av den nyproduktion av el som behövs. Framförallt måste dock energipolitiken läggas om mot lokal elproduktion i motsats till de centrala lösningar som söks idag.