varför kärnkraft?

Varför Kärnkraft?
Ett debattinlägg om kärnkraftens vara eller inte vara.


Kärnkraftens pris

Ett billigt alternativ?

Det hävdas ofta att kärnkraft är ett av de billigaste sätten att producera el. Baserat på de kalkyler för kärnkraftens kostnader som används idag, så är detta givetvis ett riktigt påstående. Men dessa kalkyler tar inte hänsyn till de verkliga kostnaderna för uranbrytning, riskförsäkringar och slutförvaring.

Dagens kostnader för uranbrytning är inte rimliga med tanke på den oerhört miljöförstörande verksamhet som bedrivs. Om man i kostnaderna för uranet skulle inkludera sanering av gruvorna efter att dessa tagits ur drift och omhändertagande av slaggprodukterna, så skulle priset för uran stiga avsevärt.

Kraftbolagens begränsade ansvar

All industriell verksamhet i Sverige måste vara försäkrad i händelse av en olycka. Kärnkraftverkens ansvar vid en olycka är dock starkt begränsat. Man försäkrar bara en ytterligt liten del av de möjliga skadorna – upp till två miljarder. Detta kan jämföras med de flera hundratals miljarder kronor som Tjernobylolyckan har kostat. De ytterligare kostnaderna i liv, sanering av anläggning och omliggande mark, och förstörelse av naturvärden är helt statens ansvar. Kärnkraften har alltså en statligt subventionerad riskförsäkring.

Slutförvaring av radioaktivt avfall är oerhört dyrt. Det är dessutom ännu svårt att fastställa de exakta kostnaderna, eftersom dessa ständigt stiger. De priser kraftbolagen betalar för det statliga omhändertagandet av deras radioaktiva avfall, kommer med stor sannolikhet inte att täcka de fulla kostnaderna för slutförvaringen.

Notan kommer efterhand

Notan för kärnkraften går inte att beräkna tillförlitligt idag. Flera kostnader är fortfarande osäkra – avveckling av reaktorerna, förvaring av kärnbränslet och slaggprodukter från uranbrytningen för att nämna några. Troligare är att notan kommer efterhand, många år efter det att kärnkraften redan är död och begraven.

Om hänsyn tas till de verkliga kostnaderna för kärnkraften efter hur vi kan bedöma dem idag, så framstår den inte som särskilt billig. Flera länder har ändå valt att satsa på kärnkraft som ett sätt att garantera tillgången till plutonium för kärnvapen eller kanske i tron att denna skulle vara framtidens energiform. Idag är dock kärnkraftens problem och risker alltför uppenbara för att ignoreras.

Kärnkraftens pris – sammanfattning

Kärnkraften betalar idag inte sina verkliga kostnader för uranbrytning, riskförsäkringar och slutförvaring. Med dessa inkluderade i priset, så blir kärnkraftsel avsevärt dyrare än många alternativa energiformer. Notan för kärnkraften kan inte heller med säkerhet fastställas idag, utan kommer antagligen som tråkiga överraskningar många år senare. Det är alltså, inkluderat alla faktorer, inte särskilt lönsamt med kärnkraft.