argumentationsanalys

En introduktion till argumentationsanalys


Tesen

Argument förekommer sällan ensamma, utan argumenterar oftast för något. Detta något kallas för en tes och förkortas med ett T. Tesen är det centrala i argumentationen och bestämmer relevansen hos övriga argument.

När man analyserar eller skapar en argumentation är det lätt hänt att välja tesen på ett felaktigt sätt. Att lyfta fram det starkaste argumentet som tes blir ofta fel, eftersom det kan göra andra argument irrelevanta i förhållande till denna tes. Detsamma riskerar också att hända när alltför många argument förs in i en och samma argumentation. Tesen ska istället vara ett sammanfattande påstående för hela argumentationen.

I debatterande text är det vanligt att tesen är otydlig, dold eller underförstådd. Det kan vara både svårt och krävande att finna en tydlig tes till hela argumentationen, framförallt då författaren varit omedveten om sitt otydliga budskap. I dessa fall kan det vara motiverat att dela upp argumentationen i flera delar med varsin tes.

Pro- och contraargument

Proargument är de argument som är menade att stärka tesens hållbarhet. Proargumenten argumenterar helt enkelt för tesen. Contraargumenten är tvärtom de argument som är menade att försvaga tesens hållbarhet. Dessa argument vänder sig mot tesen.

Proargument brukar betecknas med P, och contraargument med C. Om man har flera argument så numreras de också; proargument för sig och contraargument för sig. Numreringen visas med ett index, t.ex. P3 för proargument 3.

Övning 2 – välj tes och argument

Övningen nedan består av några enkla påståenden. Försök ordna dem till en sammanhängande argumentation genom att först välja en lämplig tes, och därefter dela in de övriga påståendena i pro- och contraargument. Tänk på att tesen ska sammanfatta hela argumentationen och att inget argument ska vara irrelevant.

  • Sokrates blev dömd för att ha förlett ungdomen.
  • Platon hyste stort förtroende för Sokrates.
  • Sokrates var omtyckt och bejublad av sin samtid.
  • Sokrates hade flera lärjungar.

När du funderat färdigt, så kan du titta på lösningen till övningen.