biståndets afrika

Biståndets Afrika - I hopp eller förtvivlan?

◼ Per Cederberg, 29:e November 2001


Inledning

Varför svälter Afrika? Varför är Afrika fortfarande fattigt? Och varför har över 30 år av självständighet, uppbyggnad och bistånd inte lyckats frambringa det moderna och välmående Afrika som alla hoppades på?

Det kan tyckas paradoxalt att en kontinent som under så lång tid mottagit så mycket ekonomiskt bistånd, samtidigt genomlidit en sådan mängd ekonomiska misslyckanden, inbördeskrig och svältkatastrofer. Frågan om hur den nedåtgående spiralen ska kunna brytas är fortfarande lika aktuell som någonsin tidigare. Är det utvecklingen som styr ekonomin, eller ekonomin som styr utvecklingen?

Svaren på dessa frågor tycks inte vara enkla eller entydiga. Det finns alltför många motsägande svar, motsägande påståenden. Allting beror på vem och hur man frågar – högern eller vänstern, biståndsbyråkraterna eller folkrörelserna, u-länderna eller i-länderna... Ändå är det avgörande för Afrikas framtid att vi förstår de bakomliggande orsakerna till krigen, katastroferna och bristen på ekonomisk utveckling.

Syfte

Om dessa bakomliggande orsaker handlar denna uppsats. Om de sammanflätade teman som tillsammans förklarar mycket av det vi idag ser i Afrika söder om Sahara. Denna sammanvävda matta av biståndets dubbelriktade verkan, de ekonomiska och strukturella problemen och det alltjämt kvarvarande arvet från kolonialismen. En mängd teman som går igen i många av världens underutvecklade länder.

I det följande kommer jag att fokusera på Afrika söder om Sahara, även om vissa delar av resonemangen är av mer allmängiltig karaktär. Materialet är uppdelat i tre olika avsnitt som belyser olika delproblem; den historiska och koloniala bakgrunden, de många krigen och katastroferna, samt den misslyckade utvecklingspolitiken. Slutligen, som ett resultat av det material som tidigare presenterats, följer ett avsnitt som argumenterar för en genomgripande förändring av västvärldens handels- och biståndspolitik.