varför kärnkraft?

En översikt över argumentationen

» Tillbaka till artikeln i sin helhet
» En introduktion till argumentationsanalys

T Kärnkraften bör avvecklas snarast.

P1 Uranbrytningen är ett stort miljöproblem.
P1P1 Uranbrytningen förstör oerhört i flera länder.
P2P1 Uranbrytningen genererar stora mängder radioaktivt avfall.
pP1 Uranbrytningen är svår att miljöanpassa.
C1pP1 Uranbrytningen skulle kunna miljöanpassas.
C1C1pP1 Det går inte att undgå det radioaktiva avfallet.
C2C1pP1 En mer miljöanpassad uranbrytning skulle vara olönsam.
 
P2 Kärnkraft är förenat med stora risker.
P1P2 Det otroliga har hänt förut.
P2P2 En olycka får oerhörda konsekvenser.
C1P2 Kärnkraften i Sverige är säker.
C1C1P2 Historien visar att säkerhet är svårt att bedöma.
C2C1P2 Flera missbedömningar av de svenska kärnkraftverkens kondition har gjorts.
 
P3 Radioaktivt avfall är omöjligt att förvara säkert.
P1P3 Förvaring i bergrum är osäkert.
P1P1P3 Hundratusen år är en oöverblickbar framtid.
P2P1P3 Grundvattenströmmar kan påverka förvaringen.
P3P1P3 Det finns goda skäl att tillämpa en försiktighetsprincip.
P2P3 Övervakad förvaring har risker.
P3P3 Övriga metoder är orealistiska, omöjliga eller olönsamma.
pP3 Radioaktivt avfall måste förvaras under mycket lång tid.
C1pP3 Ny teknik kan komma att göra förvaringen överflödig.
C1C1pP3 Det finns ingen existerande sådan teknik idag.
C2C1pP3 Det är en suboptimering att investera mer i kärnkraft.
 
P4 Kärnkraften är inte långsiktigt hållbar.
P1P4 Uran är inte en förnyelsebar råvara.
P2P4 En avveckling är oundviklig i framtiden.
 
P5 Alternativens utveckling hämmas av kärnkraften.
P1P5 Teknisk utveckling startar när forskningsresurserna omfördelas.
P2P5 Alternativen blir inte lönsamma så länge det finns billig subventionerad kärnkraftsel.
P3P5 En tydlig avvecklingsplan markerar en energipolitisk inriktning.
pP3P5 Den energipolitiska inriktningen påverkar var investeringar görs.
 
C1 Kärnkraft är ett av de billigaste sätten att producera el.
C1C1 Kärnkraften står inte för sina försäkringar.
P1C1C1 Kraftproducentens ansvar är mycket litet vid en olycka.
C2C1 Slutförvaring är oerhört dyrt.
C3C1 Kärnkraften betalar inte miljökostnaderna för uranbrytningen.
 
C2 Det finns inget alternativ till kärnkraft.
C1C2 Kärnkraften måste inte ersättas till 100%.
P1C1C2 Energisparande åtgärder är mycket kostnadseffektiva.
P2C1C2 En stor del av elkonsumtionen orsakas av uppvärmning.
C2C2 Kärnkraften kan ersättas med en kombination av många alternativ.
P1C2C2 Solenergi, vindkraft och förbränning av biomassa finns redan nu.
P2C2C2 Tekniska framsteg kan väntas när alternativ teknik blir lönsam.
P3C2C2 El kan fås ur många nu outnyttjade resurser.
C3C2 Ny energipolitik skulle möjliggöra nya alternativ.
P1C3C2 Dagens politik är inriktad på centrala lösningar.
P2C3C2 Dagens skatter bestraffar produktion av flera energislag.
 
C3 Det vore bättre att stänga kärnkraftverken i Östeuropa först.
C1C3 Det vore bara bättre ur säkerhetsaspekten, inte ur andra aspekter.
pC3 Det går att stänga kärnkraftverken i Östeuropa.
C1pC3 Det är politiskt omöjligt att stänga andras kärnkraftverk.
C2pC3 Någon måste gå före för att andra ska våga följa.
C3pC3 Om det skulle vara omöjligt att stänga kärnkraftverk i Sverige, varför skulle det vara lättare i Östeuropa?